Reklamacje

Formularz wysyłki reklamcji 

 

Reklamacje

 1. Po otrzymaniu towaru i stwierdzeniu jego wad wynikłych podczas dostawy, Klient powinien nas niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji i spisać protokół uszkodzenia z kurierem.

2.Klient w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową powinien odesłać towar do Sklepu na adres podany w §1 na koszt sklepu wraz z pełnym opisem niezgodności.

 1. W terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru razem z opisem nie zgodności Sklep rozpatrzy reklamację.
 2. Zastrzegamy ograniczenia w przyjęciu reklamacji zgodnie z Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. Zrealizowanie uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4.Nie przyjmujemy reklamacji wynikłych z indywidualnych ustawień komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji na temat sprzedawanych towarów.  

 1. W celu złożenia reklamacji można skorzystać z formularza reklamacyjnego znajdującego się w zakładce Reklamacje.

 

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klientowi przysługuje w terminie do 14 dni odstąpienie od umowy bez podania jakichkolwiek przyczyn. Termin 14 dniowy prawa odstąpienia iod umowy rozpoczyna się w chwili dostarczenia towaru do Klienta.
 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 10 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@healthydose.pl .
 3. W przeciągu 14 dni od złożonego oświadczenia o odstąpieniu od umowy Klient zwraca towar do Sklepu
 4. Sklep w przeciągu 3 dni roboczych od chwili otrzymania przesyłki sprawdzi stan przekazanego produktu.
 5. Po sprawdzeniu towaru przez Sklep w terminie do 7 dni zwraca zapłaconą kwotę. W celu zwrotu wpłaty, Klient zobowiązany jest podać prawidłowo numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać dokonany zwrot kwoty.

6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w §5 ust.4 powyżej.

Formularz Reklamacji Towarów
 •